KLAUZULA INFORMACYJNA I ZGODY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gabinet Weterynaryjny „Jużak”
lek.wet. Marcin Mamiński
1 Maja 39
95-100 Zgierz

  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • potencjalni odbiorcy danych: np. obsługa księgowa, informatyczna, laboratoria
  • Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • Maja Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi lub utrudni nam zawarcie realizację usługi,
  • Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 


 

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Weterynaryjny „Jużak” ul. powstańców śląskich 1B, 95-100 Zgierz, adres poczty elektronicznej: juzakwet@wp.pl. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych) są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanego w zdaniu poprzednim.

Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celach informacyjnych jako identyfikacja państwa zwierząt oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Kategorie danych przetwarzane przez Administratora to: imię, nazwisko, miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania, nr telefonu, email.
Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Dane osobowe zostały pozyskane przez Gabinet Weterynaryjny „Jużak” w ciągu lat działalności związanej z usługami weterynaryjnymi na terenie Polski.

Sprzeciw co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych Osobowych wskazane we wstępie.

Z wyrazami szacunku
lek. wet. Marcin Mamiński
Gabinet Weterynaryjny „Jużak”
ul. 1 Maja 39
95-100 Zgierz